ZÁKON 300 z 20. Mája 2005 – TRESTNÝ ZÁKON

Bránime sa iba v krajnej núdzi a používame iba nutnú obranu! No pre rozdielne vysvetlenie si, čo vlastne krajná núdza je, si zhrnieme niekoľko paragrafov z trestného zákona. Nakoľko chceme byť vzorní občania, mali by sme naše konanie prispôsobovať zákonu. Pokiaľ nám hranica možnosti dovolí, naše konanie nesmie prekračovať tento zákon.


§24 – Krajná núdza

  1. Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.
  2. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

Naše konanie podlieha zákonu!

Nie sme v žiadnom akčnom filme, a či sa nám to páči alebo nie, naše vedomosti v akomkoľvek bojovom umení použijeme naozaj iba ako posledné možné riešenie adekvátneho problému. Nezabúdame, že najlepšia technika sebaobrany je vyhnúť sa problémovej situácii alebo diplomatické riešenie.

§25 - Nutná obrana

  1. Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. Strana 304 Zbierka zákonov č.300/2005 Čiastka 129.
  2. Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.
  3. Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia.
  4. Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.

§26 - Oprávnené použitie zbrane

  1. Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.
  2. Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená smrť.